OFERTA
OFERTA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
Szanowni Państwo

   Obowiązkowy zakres usług polegających na prowadzeniu ksiąg rachunkowych wynika z uregulowań prawnych dotyczących rachunkowości.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje w szczególności:
• Tematyczne grupowanie i ewidencjonowanie dokumentów
• Sporządzanie rejestrów VAT zakupów i sprzedaży
• Sporządzanie wydruku zaksięgowanych zbiorów dokumentów
• Rozliczanie miesięczne przychodów, kosztów i wyników
• Sporządzanie miesięczne wydruku dziennika księgowań.
• Sporządzanie miesięczne zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych
• Sporządzanie miesięczne bilansu i rachunku zysków i strat.
• Sporządzanie źródłowej analizy wyniku na koniec miesiąca.
• Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
• Udzielanie wyjaśnień podczas badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
• Sporządzanie deklaracji podatkowych:
• podatku dochodowego od osób fizycznych
• podatku dochodowego od osób prawnych,
• podatku VAT, VAT-UE.
• Prowadzenie bieżące ewidencji środków trwałych, tabeli amortyzacyjnej środków trwałych oraz sporządzanie dokumentacji środków trwałych (m.in. dotyczących przyjęcia, likwidacji, modernizacji środków trwałych).
• Sporządzanie wniosków kredytowych.
• Sporządzanie sprawozdań do GUS.
• Sporządzanie potwierdzeń sald.


Organizacyjnie prowadzenie ksiąg zleceniodawcy polega na:
•przejmowaniu lub przekazywaniu przez zleceniodawcę dokumentów źródłowych sprawdzonych i zatwierdzonych pod względem merytorycznym i formalnym w uzgodnionych terminach,
•w zależności od uzgodnień umownych - zwrocie do zleceniodawcy dokumentów źródłowych zebranych we właściwe zbiory wraz z ich ewidencją księgową, rachunkiem zysków i strat, bilansem miesięcznym po zakończeniu miesiąca w obowiązującym terminie sprawozdawczym oraz po przekazaniu do właściwych urzędów deklaracji podatkowych lub pozostawieniu ich u zleceniobiorcy,
•udzielaniu bieżących konsultacji i informacji wynikających z ksiąg za pośrednictwem telefonu, e-mailu, faxu, lub w kontakcie bezpośrednim.


   Koszty prowadzenia ksiąg są ustalane w zależności od zakresu wyżej wymienionych usług, różnorodności prowadzonej działalności gospodarczej, ilości miesięcznych zapisów według dziennika księgowań oraz wielkości obrotów zleceniodawcy. Jednocześnie zapewniamy że ustalona z Państwem cena będzie dla Was satysfakcjonująca.


BIURO RACHUNKOWE Mariola Tadeusz ul. Bukowska 21A 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel: (061) 44-48-436